Полезно


Информация за деца участници

С оглед защитата живота и здравето на децата, участващи във фестивала, е необходимо да се спазват разпоредбите на действащото законодателство в областта на закрилата на децата (чл.4, т.8 и чл. 8, ал.8 от Закона за закрила на детето и Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места). Необходимо е децата до 14-годишна възраст, участващи във фестивала, да бъдат придружени от своите родители, настойници или други законни представители.

Информация за защитени видове

Според Закона за биологичното разнообразие, действащ в Република България, се забранява убиването, препарирането, притежаването и излагането на публично място на защитени животински видове (чл. 37 и 38).
На основание на този Закон Ви напомняме, че при изработване на маските не трябва да ползвате кожи и пера от защитени животни и птици. Нарушителите се санкционират съгласно Закона.
Съгласно Регламента на МФМИ „Сурва”, нарушителите ще бъдат дисквалифицирани от участие във фестивала.


WWW.SURVA.ORG - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!placeholder