Регламент за участие

Участие в състезателните дефилета

Категории:

 • Детски сурвакарски групи, с възрастова граница на участниците от 3 до 18 години;
 • Детски кукерски групи, с възрастова граница на участниците от 3 до 18 години;
 • Сурвакарски групи с участници над 18 години или смесени;
 • Кукерски групи с участници над 18 години или смесени.

Елементи, според които се оценява участието:

 • Представяне на моменти от маскарадна традиция;
 • Поддържане на местна традиция при маската и облеклото;
 • Поддържане и предаване на местна културна специфика;
 • Атрактивност и артистичност на изпълнението.

Награди:

 • Жури от специалисти определя награди за цялостно представяне и по категории. Най-добре представилите се групи стават носители съответно на Златна, Сребърна и Бронзова маска.

Групите от чужбина участват извън състезателната програма.

Условия за участие:

 • Разходите за пътуване, изхранване и евентуални нощувки са изцяло за сметка на участниците;
 • Групите, които се нуждаят от нощувка, сами уреждат престоя си в региона;
 • При необходимост организаторите оказват логистично съдействие за осигуряването на нощувки на преференциални цени;
 • Организаторите осигуряват за деня на дефилиране еднократна подкрепяща закуска;
 • Такса участие не се дължи.

Численост на групите:

 • Препоръчително е групите от България да не надвишават 50 участници;
 • Групите от чужбина могат да бъдат до 35 човека.

Времетраене на представянето:

 • Групите се представят в основното дефиле за време от 5 до 20 минути, в зависимост от броя на участниците си;
 • Групите от чужбина могат допълнително да бъдат ангажирани с програма на втора сцена и за рекламни участия.

Документи за участие:

Кандидатстващите за участие български групи представят в срок до 15   декември 2023 г.:

 • Заявка за участие в състезателната програма;
 • Информация за групата и кратка анотация за интерпретирания обичай;
 • Информационно-рекламни материали за групата (по възможност).

Селекционна комисия ще потвърди одобрените за участие групи, датата и часовия пояс на дефилиране до 29 декември 2023 г.

Групите от чужбина представят своите документи за участие в срок до 08 декември 2023 г. Организационният комитет информира допуснатите за участие групи от чужбина до 22 декември 2023 г.

Специалистите – фолклористи, етнографи, културолози, хореографи, музейни и научни работници, заявяват присъствие на фестивални изяви в срок до 5 януари 2024 година, като сами уреждат престоя си.

Участие на деца

С оглед защитата на живота и здравето на децата, стриктно следва да се спазват разпоредбите на действащото законодателство в областта на закрилата на децата, по-специално Закона за закрила на детето, както и Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.

 • Деца под 3-годишна възраст не се допускат до участие във Фестивала.
 • Децата до 12-годишна възраст задължително трябва да бъдат придружавани от свой родител, настойник или друг законен представител.
 • Детските сурвакарски и кукерски групи с участници деца и младежи до 18-годишна възраст следва да се оглавяват и ръководят от пълнолетно лице, изрично определено за това от изпращащата организация – кметство, читалище, НПО или друга институция или организация.

Опазване на защитените видове птици и животни

Със Закона за биологичното разнообразие, действащ в Република България, се забранява убиването, препарирането, притежаването и излагането на публично място на защитени животински видове.

Във връзка с тази законова норма:

 • При изработването на маски и костюми не се допуска да се използват кожи и пера от защитени животни и птици.
 • Нарушителите ще се санкционират съгласно ЗБР и ще бъдат дисквалифицирани от Фестивала.

Защита на лични данни

Като администратор на данни, Община Перник обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент за защита на данните.

 • С подаването на Заявка за участие се приема, че е дадено съгласие за обработка на лични данни, изискуеми за целите и в рамките на организирането, документирането и популяризирането на Фестивала, в т.ч. за видео и фотографски записи /лицево изображение/.

Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с Политиките за защита на лични данни на Община Перник, публикувани на официалния сайт на общината http://pernik.bg/ По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права, може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в Община Перник.

Противоепидемични и анти-COVID мерки

Организацията на Фестивала се съобразява изцяло с регламентираните от здравните власти противоепидемични мерки.

 • Участниците лично, изпращащата страна – кметство, читалище, НПО или друга институция или организация, както и ръководителите на групи, имат отговорността да следят и спазват актуалните изисквания, ограничения и препоръки.

Предвид динамиката в заболеваемостта е възможно да се наложат промени в програмата, както и в условията за участие във Фестивала, които ще бъдат оповестени своевременно.

Организационен комитет